tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 
 
    Pardubický kraj zřídil, v rámci Strategie očkování v Pardubickém kraji, „Očkovací místo“ pro očkování proti onemocnění COVID-19 ve Vysokomýtské nemocnici. Provoz „Očkovacího místa“ byl ve  Vysokomýtské nemocnici zahájen 29. března 2021.
Očkovací místo je umístěno v budově nemocnice na ulici Hradecká 167. Vstup je vedlejším vchodem, z parkoviště na Vraclavské ulici. Pro imobilní pacienty je očkovací místo přístupné přes recepci nemocnice (hlavní vchod).

     Více informací k očkovacímu místu ZDE 
JAK  PODAT  STÍŽNOST

1.Definice stížností
Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba domáhá svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože se domnívá, že došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností nemocnice, resp.upozorňuje na konkrétní nedostatky a závady při poskytování zdravotnických služeb a ostatních činností spojených s chodem nemocnice.

2.  Náležitosti podávané stížnosti
Z podání žádosti musí být patrno, kdo tak činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  •  Fyzická osoba uvede v podání: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování pošty
  • Právnická osoba uvede v podání: svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování pošty
Každé podání musí obsahovat adresáta, komu je stížnost určena a dále datum a podpis  stěžovatele. Součástí stížnosti musí být také stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, popř. jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem. Nemá-li stížnost tyto náležitosti nebo je nečitelná či nesrozumitelná, je stěžovatel vyzván náměstkem pro řízení kvality k odstranění vad, resp. k doplnění potřebných údajů. Současně je stěžovatel upozorněn na to, že nebudou –li vady odstraněny, nebude stížnost řešena.

2.2. Stížnost podaná elektronicky
Při podání stížnosti elektronickou cestou (e-mailem např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) je pisatel vyzván k tomu, aby doložil svoji totožnost. A to buď, aby stížnost poslal v písemné podobě s podpisem, telefonním číslem a zpáteční adresou nebo takto podanou stížnost naskenoval a opět zaslal.

2.3. Podání stížnosti mimo běžnou pracovní dobu
Dojde –li k ústnímu podání stížnosti mimo běžnou pracovní dobu, je odkázán stěžovatel na lékaře ve službě, u kterého stížnost podá nebo ji může podat u službukonající sestry. Dotyční poskytnou  stěžovateli formulář k sepsání základních údajů (Příloha č.1).  
 
3. Podací místo
Písemně lze stížnost  zaslat poštou nebo ji lze podat na sekretariátu nemocnice.

Adresa:  Vysokomýtská nemocnice, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto
              Tel.. 465 467 211 (tel. ústředna) nebo  465 467 235 (sekretariát ředitele)

formulář pro podání stížnosti 

výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. - rok 2018